Forex-3D

Forex-3D คืออะไร กลโกงอย่างไร ผิดฎหมายไทยไหม เรามาไขข้อสงสัยกัน

Forex-3D

Forex 3D คืออะไร? มีกลโกงในรูปแบบใด”เทรดฟอร์เร็กซ์”  คือ  Forex (Foreign Exchange) คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาจะแปรผันตามแต่ละสกุลเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆ สามารถเกิดได้หลายปัจจัย ราคามีการผันผวนอยู่ตลอด

  • สกุลเงินที่ซื้อขายส่วนใหญ่ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน ในอดีตผู้เล่นในตลาด Forex จะจำกัดอยู่ในกลุ่ม ธนาคาร สถาบันการเงินใหญ่ๆ แต่ในปัจจุบันมีระบบการเทรดออนไลน์ จึงมีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนผ่านระบบการเทรดออนไลน์ของบริษัทโบรกเกอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายไปยังตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันทีที่ได้รับคำสั่ง
  •  ตลาด Forex เป็นตลาดที่ความผันผวนสูง ความเสี่ยงสูง ผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน FOREX ต้องทำการสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีเทรด FOREX กับโบรกเกอร์ในต่างประเทศ เพราะปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการเงินในไทยที่รองรับการลงทุนประเภทนี้

Forex 3D ในประเทศไทย ผิดกฎหมายไหม 

  • ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท.
  • ปัจจุบันยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต หากผู้ใดให้บริการดังกล่าวในประเทศไทย จะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
  • ธปท. ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX)ในเว็บไซต์ต่างประเทศ การฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
  • บุคคลที่แนะนำหรือโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรดค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
  • สรุปคือ ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายการจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์สำหรับเทรด Forex ฉะนั้น การให้บริการรับ-ส่งเงินให้คนไปลงทุน Forex บนเว็บไซต์ทั้งใน และต่างประเทศ จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เเละคนที่โฆษณาหรือชวนให้คนอื่นเข้ามาลงทุน Forex โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดกฎหมาย ถือว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย