โควิด-19

ประกันสังคม จ่ายให้! ค่ารักษาผู้ประกันตนหากติดโควิด-19

ประกันสังคม จ่ายให้! ค่ารักษาผู้ประกันตนหากติดโควิด-19

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเคยเป็นโรคติดต่ออันตราย และได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 โดยอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องในปัจจุบัน โดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีสาระสำคัญคือ ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ

สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ และเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นในท้องที่เดียวกันกับสถานพยาบาลตามสิทธิ มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก และมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือเข้ารับบริการต่างท้องที่กับสถานพยาบาลตามสิทธิ

มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกทั้งที่มีหรือไม่มีอาการ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประกัน

ตนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิด และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤตโควิด-19 ในทุกด้านเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

ญี่ปุ่นแจ้งกังวลราคาสินค้าพุ่ง แต่เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด!

ข่าวเศรษฐกิจ

ในรายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้ สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวในระดับปานกลาง พร้อมกับปรับเพิ่มมุมมองด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนของภาครัฐ สำหรับแนวโน้มในระยะสั้นนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นเตือนว่า เศรษฐกิจของประเทศมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลง

เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกประกาศใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน นอกจากนี้ ยังเตือนว่าการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าจะส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ในการประเมินเป็นรายภาคส่วนนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มการประเมินการผลิตภาคอุตสาหกรรม

เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยระบุว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัว เนื่องจากผลกระทบของการที่จีนใช้มาตรการเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 นั้น เริ่มบรรเทาลง ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ปรับเพิ่มการประเมินมุมมองการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐมีความคืบหน้าอย่างมาก

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังประเมินว่า การอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญที่ผ่านมา ผู้บริโภคใช้บริการด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี แม้ว่าการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม