สิทธิ30บาท

แจ้งแล้ว! กรณี จ่อยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง

ประกันสังคม

ประกันสังคม แจงกรณี กทม. เตรียมยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง ยืนยันยกเลิกโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะสิทธิ สปสช. เท่านั้น นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี กทม. หารือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมยกเลิกสัญญา รพ.ประกันสังคม 9 แห่ง

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป นั้น สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นการยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 9 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม 8 แห่ง ได้แก่ 

  1. โรงพยาบาลมเหสักข์
  2. โรงพยาบาลบางนา 1
  3. โรงพยาบาลประชาพัฒน์
  4. โรงพยาบาลนวมินทร์
  5. โรงพยาบาลเพชรเวช
  6. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
  7. โรงพยาบาลบางมด
  8. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ส่วน โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ไม่ใช่ โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญากับสิทธิ จาก สปสช. (สิทธิ 30 บาท) ไม่ได้กระทบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่อย่างใด ในการนี้ เลขาธิการ สปส. ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการให้บริการทางการแพทย์ของ รพ.ในโครงการประกันสังคม ซึ่งในปี 2565 สำนักงานประกัน

สังคมมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 254 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 165 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 89 แห่ง ไว้คอยให้บริการผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ

ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมมีคุณภาพ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนางานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อร้องเรียนสถานพยาบาลประกันสังคมรักษาไม่ดี สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ