ประกันสังคม

ประกันสังคม จ่ายให้! ค่ารักษาผู้ประกันตนหากติดโควิด-19

ประกันสังคม จ่ายให้! ค่ารักษาผู้ประกันตนหากติดโควิด-19

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเคยเป็นโรคติดต่ออันตราย และได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 โดยอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องในปัจจุบัน โดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีสาระสำคัญคือ ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ

สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ และเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นในท้องที่เดียวกันกับสถานพยาบาลตามสิทธิ มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก และมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือเข้ารับบริการต่างท้องที่กับสถานพยาบาลตามสิทธิ

มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกทั้งที่มีหรือไม่มีอาการ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประกัน

ตนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิด และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤตโควิด-19 ในทุกด้านเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

ประกันสังคม ม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ก่อนสิ้นปี

ประกันสังคมตรวจฟรี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานให้บริการดูแลตรวจสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือ

คนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม

ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60-30 ก.ย. 65 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วขณะนี้ กว่า 5,878,476 คน

ประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี เบิกเงินทางออนไลน์ได้

ประกันสังคม ทำฟันฟรี900บาทต่อปั

ประกันสังคมเผยทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ถอน-อุด-ขูด-ผ่า หากสำรองจ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้ โดยสามารถใช้สิทธิทันตกรรม

 • ถอนฟัน
 • อุดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • ผ่าฟันคุด

สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมแนบไฟล์

 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแพทย์
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

ส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาที่ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

นายจ้าง-ลูกจ้าง เฮ! ประกันสังคม ลดเงินสมทบ ม.33-ม.39 เริ่ม ต.ค.-ธ.ค.65

ประกันสังคม

ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้ 3 เดือน ให้กับ “ม.33-ม.39” เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความถึงการลดอัตราเงินสมทบให้ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กำหนดดังนี้

นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33

ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตาม ม.33 โดยให้นายจ้าง และผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงิน ร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตนจากเดิมอยู่ในอัตราร้อยละ5 ในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2565 ด้วยเช่นกัน เพื่อลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

แจ้งแล้ว! กรณี จ่อยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง

ประกันสังคม

ประกันสังคม แจงกรณี กทม. เตรียมยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง ยืนยันยกเลิกโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะสิทธิ สปสช. เท่านั้น นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี กทม. หารือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมยกเลิกสัญญา รพ.ประกันสังคม 9 แห่ง

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป นั้น สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นการยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 9 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม 8 แห่ง ได้แก่ 

 1. โรงพยาบาลมเหสักข์
 2. โรงพยาบาลบางนา 1
 3. โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 4. โรงพยาบาลนวมินทร์
 5. โรงพยาบาลเพชรเวช
 6. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 7. โรงพยาบาลบางมด
 8. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ส่วน โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ไม่ใช่ โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญากับสิทธิ จาก สปสช. (สิทธิ 30 บาท) ไม่ได้กระทบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่อย่างใด ในการนี้ เลขาธิการ สปส. ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการให้บริการทางการแพทย์ของ รพ.ในโครงการประกันสังคม ซึ่งในปี 2565 สำนักงานประกัน

สังคมมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 254 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 165 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 89 แห่ง ไว้คอยให้บริการผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ

ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมมีคุณภาพ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนางานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อร้องเรียนสถานพยาบาลประกันสังคมรักษาไม่ดี สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกันสังคม จ่ายผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 12 กันยายน นี้

ประกันสังคม

ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน ผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 12 ก.ย. นี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุ ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 และผู้มีสิทธิผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. นี้เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน แต่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันแม่ปีนี้ ( 2565 ) ประกันสังคม ตรวจสุขภาพเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฟรี! เช็คเงื่อนไขเลย

ประกันสังคมตรวจฟรี

เนื่องในวันแม่ 2565 วันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ที่กำหนด

เงื่อนไขหลักเกณฑ์มีดังนี้

1. คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย

2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม

4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง