ประกันสังคมตรวจฟรี

ประกันสังคม จ่ายให้! ค่ารักษาผู้ประกันตนหากติดโควิด-19

ประกันสังคม จ่ายให้! ค่ารักษาผู้ประกันตนหากติดโควิด-19

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเคยเป็นโรคติดต่ออันตราย และได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 โดยอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องในปัจจุบัน โดยออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีสาระสำคัญคือ ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ

สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันตนมีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ และเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นในท้องที่เดียวกันกับสถานพยาบาลตามสิทธิ มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก และมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือเข้ารับบริการต่างท้องที่กับสถานพยาบาลตามสิทธิ

มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกทั้งที่มีหรือไม่มีอาการ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประกัน

ตนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิด และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤตโควิด-19 ในทุกด้านเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

ประกันสังคม ม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ก่อนสิ้นปี

ประกันสังคมตรวจฟรี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานให้บริการดูแลตรวจสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือ

คนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม

ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60-30 ก.ย. 65 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วขณะนี้ กว่า 5,878,476 คน

ประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี เบิกเงินทางออนไลน์ได้

ประกันสังคม ทำฟันฟรี900บาทต่อปั

ประกันสังคมเผยทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ถอน-อุด-ขูด-ผ่า หากสำรองจ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้ โดยสามารถใช้สิทธิทันตกรรม

  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด

สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมแนบไฟล์

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

ส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาที่ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วันแม่ปีนี้ ( 2565 ) ประกันสังคม ตรวจสุขภาพเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฟรี! เช็คเงื่อนไขเลย

ประกันสังคมตรวจฟรี

เนื่องในวันแม่ 2565 วันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ที่กำหนด

เงื่อนไขหลักเกณฑ์มีดังนี้

1. คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย

2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม

4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง