ทำฟันฟรี

ประกันสังคม ทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี เบิกเงินทางออนไลน์ได้

ประกันสังคม ทำฟันฟรี900บาทต่อปั

ประกันสังคมเผยทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี ถอน-อุด-ขูด-ผ่า หากสำรองจ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นรับเงินทำฟันออนไลน์ได้ โดยสามารถใช้สิทธิทันตกรรม

  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด

สามารถเบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยยื่นเรื่องผ่าน เว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมแนบไฟล์

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้ประกันตน

ส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาที่ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเลือกยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง