ครม.เคาะแล้ว จ่ายให้500บาท 2เดือน อสม.-อสส. เตรียมรับ

อสม-อสส

การประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 25656 ซึ่งเป็นงบกลาง วงเงิน 1,050 ล้านบาท เพื่อตอบแทนและเป็นค่าเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด-19 ในการปฎิบัติหน้าที่ ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

จำนวน 1,039,729 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวม 1,050,306 คน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน เม.ย.-พ.ค. 65) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การอนุมัติงบกลางในครั้งนี้ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยที่ต่อเนื่อง

จากงวดเดือน ต.ค.  64-มี.ค. 65 ที่ ครม. ได้ อนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน 3,150 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้กับ อสม. และ อสส. คนละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเวลา 6 เดือน