ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกัน!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรคนจน หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียน โดยใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนในรูปแบบกระดาษ หรือออฟไลน์ “คนโสด-มีครอบครัว-ผู้พิการ” ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และยื่นที่ไหน เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณแล้ว ครั้งนี้จะเป็นการกล่าวถึงการลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์มกระดาษ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว 2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว 3. กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการลงทะเบียนไว้ด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (กระดาษ) ที่หน่วยรับลงทะเบียน (คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/สนง.เขต กทม./เมืองพัทยา/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.)

1. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว * แบบฟอร์มลงทะเบียน * บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

2. กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว * แบบฟอร์มลงทะเบียน * บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) * พร้อมลงลายมือชื่อ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร * พร้อมลงลายมือชื่อ * กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้ * แบบฟอร์มลงทะเบียน * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) * พร้อมลงลายมือชื่อ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร * พร้อมลงลายมือชื่อ * เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ * หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ) * บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) * สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)