นายจ้าง-ลูกจ้าง เฮ! ประกันสังคม ลดเงินสมทบ ม.33-ม.39 เริ่ม ต.ค.-ธ.ค.65

ประกันสังคม

ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบให้ 3 เดือน ให้กับ “ม.33-ม.39” เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความถึงการลดอัตราเงินสมทบให้ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65 ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กำหนดดังนี้

นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33

ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตาม ม.33 โดยให้นายจ้าง และผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงิน ร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตนจากเดิมอยู่ในอัตราร้อยละ5 ในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2565 ด้วยเช่นกัน เพื่อลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ