คมนาคม ไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ เริ่มต้น 40 บาท รถติดนาทีละ 3 บาท

ขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ขนาดใหญ่

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ประชุมหารรือร่วมกับผู้แทน 4 สมาคมแท็กซี่ เกี่ยวกับการขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ให้สอดคล้องกับต้นทุน และค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับขึ้นค่าแท็กซี่ตามที่กรมการขนส่งทางบก และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกฝ่าย

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก

  • รถเล็ก (เครื่องยนต์ 1,600-1,800 ซีซี) ราคา 35 บาท
  • รถใหญ่ (เครื่องยนต์ 2,000 ซีซี) 40 บาท

ระยะทาง 2-10 กิโลเมตร

  • รถเล็ก / รถใหญ่ กิโลเมตรละ 6.5 บาท

ระยะทาง 11-20 กิโลเมตร

  • รถเล็ก / รถใหญ่ กิโลเมตรละ 7 บาท

ระยะทาง 21-40 กิโลเมตร

  • รถเล็ก / รถใหญ่ กิโลเมตรละ 8 บาท

ระยะทางเกินกว่า 41-60 กิโลเมตร

  • รถเล็ก / รถใหญ่ กิโลเมตรละ 8.5 บาท

ระยะทาง 61-80 กิโลเมตร

  • รถเล็ก / รถใหญ่ กิโลเมตรละ 9 บาท

ระยะทาง 81 กิโลเมตรขึ้นไป

  • รถเล็ก / รถใหญ่ กิโลเมตรละ 10.5 บาท

ค่ารถติด กรณีรถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  • รถเล็ก / รถใหญ่ 3 บาทต่อนาที